top of page

Kowòdonatè Swen Healthy Start
(Kontra 1099)

Deskripsyon travay la

 • Kowòdonatè a dwe fè sèvis kowòdinasyon swen Healthy Start ak sèvis konplè jan sa endike nan Seksyon 64F-3, Kòd Administratif Florid, Nòm/Gid pou Healthy Start ak sistèm swen Pathways.

 • Koòdonatè a pral adrese bezwen sante ak sèvis konplè fanm ansent, fanm entèrkonsepsyon jan yo idantifye nan HSSG la, ak timoun depi nesans jiska laj twazan ki abite nan Konte Seminole.

 • Kowòdonatè a dwe bay kowòdinasyon swen ak sèvis konplè ki ankouraje gwosès ki an sante, amelyore rezilta akouchman, epi asire ke timoun depi nesans jiska laj twazan gen aksè a sèvis ki ankouraje kwasans ak devlopman nòmal. Swen kowòdone a pral maksimize koperasyon piblik ak prive, li pral pri-efikas, minimize baryè nan swen, epi ankouraje amelyore sante ak satisfaksyon konsomatè nan limit resous ki disponib yo. Sèvis kowòdinasyon swen yo dwe devlope an akò ak pwosedi ak egzijans ki endike nan Chapit 64F-3, Kòd Administratif Florid ak Estanda ak Gid pou Healthy Start. Sistèm sa yo dwe aplike epi konsève nan zòn sèvis Koòdonatè a apwouve ki gen ladann konte sa a: Seminole.

 • Jere yon chaj; òganize ak priyorite devwa travay yo; pran desizyon ak jijman endepandan; detèmine aksyon ki apwopriye a nan sitiyasyon ijans oswa sitiyasyon estrès; epi rekonèt evènman yo rapòte

,

Konesans, Konpetans ak Kondisyon Fizik:
*

 • BA/BS (minimòm) nan travay sosyal, sèvis imen, oswa domèn ki gen rapò ak yon pwogram akredite

 • Yon minimòm 3 ane eksperyans travay nan travay sosyal ak/oswa sèvis imen

 • Dwe kominike efektivman ni vèbalman ni alekri.

 • Konpetans enfòmatik ak konpetans nan Microsoft Office (Excel, Word, Outlook).

 • Dwe gen yon lisans chofè Florid ki valab ak transpòtasyon serye ak yon bon dosye kondwi.

 • Pase yon egzamen background Nivo 2 ak rezilta satisfezan

 • Rezidan nan Konte Seminole

,

Kalite travay: Kontra

,

Kesyon aplikasyon

Ou te mande pou kandida yo reponn kesyon sa yo:

 • Konbyen ane travay sosyal, sèvis imen, oswa eksperyans jaden ki gen rapò ou genyen?

 • Ki pi wo nivo edikasyon ou te konplete?

 • Ou pale angle?

 • Ou pale panyòl?

 • Èske ou vle sibi yon chèk background, an akò ak lwa/règleman lokal yo?

Pou aplike voye rezime w ak lèt kouvèti w bay

info@healthystartseminole.org

bottom of page