top of page

T chak. E mpowering. Yon defann. M entoring

Nan Amerik, prèske 18.5 milyon timoun (25%) grandi san papa yo...

Anpil nouvo papa ap lite pou konnen wòl yo lè madanm yo oswa patnè yo fè yon tibebe. Nouvo pwogram patènite nou an ofri edikasyon, fòmasyon, ak sipò pou ede gason vin papa responsab, angaje ak otorize pitit yo bezwen pou yo ye.

Pwogram nou an ka ede

 • Edikasyon Paran ak Ko-Parenting

 • Amelyore Devlopman Timoun

 • Konstwi relasyon fanmi ak kominote ki an sante

 • Devlopman Mendèv ak Estabilite Ekonomik

 • Devlopman pèsonèl

Poukisa li enpòtan?

 • 130% Plis chans pou yo kenbe pozisyon lidèchip.

 • 55% Plis chans pou yo ale nan kolèj.

 • 43% Gen plis chans pou yo touche A nan lekòl la.

 • 75% Mwens chans pou yo fè yon nesans adolesan.

 • 80% Mwens chans pou yo pase tan nan prizon.

 • 46% Mwens chans pou yo sèvi ak dwòg.

 • 50% Mwens chans pou fè eksperyans depresyon.

Enskripsyon: Si w enterese enskri nan pwogram TEAM Dad nou an, tanpri ranpli fòm demann ki anba a. Ekip Fatherhood nou an ap kontakte w nan 2 jou ouvrab pou konplete enskripsyon an.

To Enroll or for more information please complete the form below.

Mwen te li Konsantman sa a anvan mwen siyen epi mwen byen konprann sa, siyifikasyon ak enpak. Mwen konprann mwen lib pou adrese nenpòt kesyon espesifik e mwen te fè sa anvan mwen siyen Konsantman sa a.


Mwen konprann ke mwen gen dwa pou revoke konsantman mwen lè mwen enfòme reprezantan ki nan pwogram TEAM Dad la.

Thanks for submitting your information! We'll get back to you soon.

bottom of page