top of page

Pwomosyon

pi bon sante prenatal

Sou nou

​Healthy Start Coalition of Seminole County se yon òganizasyon san bi likratif ki enkòpore an 2014. Objektif nou se mobilize kominote nou an pou kreye ak soutni yon sistèm swen pou amelyore sante fanmi ki fè pitit epi ankouraje preparasyon pou pi piti sitwayen nou yo lekòl. Healthy Start Coalition of Seminole County wè fanmi ak kominote k ap travay ansanm pou tibebe yo fleri epi fanmi yo epanouye. Lè nou fè sa, nou pral asire chak fanm, tibebe ak fanmi konekte ak resous lokal yo. Nou kwè ke chak ti bebe merite yon kòmansman an sante. Kowalisyon nou an dirije pa yon Konsèy Administrasyon, li kenbe plizyè komite epi li akeyi manm jeneral yo.

Misyon

Misyon Healthy Start Coalition nan Seminole County se asire yon sistèm swen ki ofri tout fanmi aksè a swen prenatal ak tout tibebe aksè a sèvis ki ankouraje kwasans ak devlopman pi bon.

Vizyon

Chak ti bebe pral fleri.

Objektif nou yo
  • Diminye mòtalite tibebe
  • Diminye kantite ti bebe ki gen pwa nesans
  • Amelyore sante tibebe ak rezilta devlopman yo
bottom of page