top of page

Dòmi an sekirite ak SUIDS

Reyalite yo difisil sou sekirite dòmi

  • Toufe san entansyonèl se kòz prensipal lanmò ki gen rapò ak blesi pami timoun ki poko gen 1 an.

  • Prèske 3,500 ti bebe mouri chak ane nan peyi Etazini nan lanmò tibebe ki gen rapò ak dòmi.

  • Kòz lanmò tibebe ki gen rapò ak dòmi gen ladan toufe, pyèj, trangle ak Sendwòm Lanmò Sibit Tibebe (SIDS).

Aprann plis nan CDC

Aprann plis nan Safe Sleep Campaign

Aprann plis nan Safe Kids

Sekirite Dlo & Prevansyon Neye

  • Neye se kòz prensipal lanmò ki gen rapò ak blesi pami timoun ki gen ant 1 ak 4 zan.

  • Epi li se twazyèm kòz prensipal lanmò ki gen rapò ak blesi envolontè pami timoun 19 an oswa mwens.

  • Timoun ki gen mwens pase yon ane gen plis chans pou yo nwaye lakay yo nan basen an oswa nan yon bokit.

Aprann plis

Blesi ki gen rapò ak kou chalè

Pafwa ti bebe yo tèlman lapè ak trankil nan chèz dèyè a ke nou ka bliye yo menm la, epi li ka tante kite yon ti bebe dòmi nan machin nan pou nou pa oblije reveye yo pandan n ap kouri byen vit nan magazen an. Men, kite yon timoun pou kont li nan yon machin ka lakòz blesi grav oswa lanmò akòz kou chalè, menm nan tanperati ki pi fre.

,

Aprann plis

bottom of page