top of page
HSCSC 2024 Baby Shower ak Seminè edikatif Invite.png
5.png
5.png

Kondisyon pou Enskripsyon:
Fanm Ansent oswa Manman ki gen yon tibebe ki fèk fèt jiska 3 mwa ki abite nan Konte Seminole.

Prèv rezidans Konte Seminole: Kopi kontra lwaye, bòdwo sèvis piblik, idantite foto ak foto aktyèl oswa kat anrejistreman elektè.
Prèv Gwosès: Dat ultrason, Konfimasyon Founisè Medikal oswa Batistè (0-3 mwa)

5.png
Panyòl HSCSC 2024 Baby Shower Invitation.png

Kondisyon pou enskripsyon:
Mujeres embarazadas o madres con un recién nacido de hasta 3 meses de edad que residen en el condado de Seminole.

Konpwomi nan rezidans nan kondado Seminole: copia del contrato de arrendamiento, factura de servicios públicos, identificación con foto actual o tarjeta de registro de votante
Comprobante de embarazo: Ecografía fechada, confirmación del proveedor médico o certificado de nacimiento (0-3 meses)

Enterese vin sponsor?

Rele nou nan (321) 363-3024 oswa voye yon imèl nan info@healthystartseminole.org pou plis enfòmasyon.

HSCSC 2024 Sponsorship Once Upon a Time... Package.png
bottom of page